Bezwaar tegen bebouwing van Lange Weeren
11 juni 2021 in


 

Oprichting Stichting Natuurgebied Lange Weeren

Stichting Natuurgebied Lange Weeren is opgericht door omwonenden van Lange Weeren om de natuurlijke bufferzone te behouden, het veenweidegebied te beschermen als habitat voor o.a. weidevogels en de bebouwing tegen te gaan. Op www.lange-weeren.nl kunt u zien welke dieren en planten in dit beschermde natuurgebied in gevaar komen. Het bestuur bestaat uit dr. Selene Bond-Veerman als voorzitter, dhr. Frank Silven als penningmeester en dhr. Piet Butter als secretaris.

 

Digitale informatiebijeenkomsten

Op 9 december en 14 december 2020 hebben omwonenden aan digitale informatiebijeenkomsten kunnen deelnemen in het kader van een participatietraject van projectontwikkelaar Scholtens Projecten II BV. De gemeente faciliteerde dit proces, waarbij de bouwplannen van de Lange Weeren werden gepresenteerd. Via de chat bestond slechts de mogelijkheid om vragen te stellen en commentaar te leveren op de visie van Scholtens.


Scholtens: ‘De kans op een grutto is 0’

Stichting Natuurgebied Lange Weeren heeft bij de online informatiebijeenkomst d.d. 9 december j.l. te kennen gegeven 100% tegen bebouwing te zijn van Lange Weeren en voor het behoud van het natuurgebied. Wij hebben aangegeven dat de kernkwaliteiten van dit Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) door de bouw van een wijk in dit natuurgebied worden aangetast en derhalve wordt niet voldaan aan de provinciale omgevingsverordening (POV). Peter van Asselt, projectmanager van Scholtens reageerde hierop dat Lange Weeren feitelijk geen natuurgebied zou zijn. Hij was benieuwd waarop de stichting zou baseren dat Lange Weeren wel een natuurgebied is en welke waarden onze stichting zou willen behouden of ontwikkelen. Hij benadrukte dat Lange Weeren absoluut niet een weidevogelgebied zou zijn, waar vogels zoals de grutto momenteel leven, noch in de toekomst zullen voorkomen. Simone Breuker-Couwenhoven, projectleider van de Gemeente Edam-Volendam gaf aan dat zij de achterliggende wensen van onze stichting wil inventariseren en deze punten wil meenemen in de ontwikkeling. De volgende dag hebben wij een bezwaarschrift ingediend met argumenten tegen bebouwing, zoals hieronder te lezen is. We wachten in spanning een reactie van de gemeente af. Wanneer de gemeente onze feiten op een rijtje zet, zullen zij moeten inzien dat de informatie van Scholtens niet klopt.

 

           

Openbaar belang en geen alternatieven

Onze Stichting stelde de vraag hoe Scholtens aantoont dat het openbaar belang gediend wordt met het bebouwen van het laatste stukje natuurgebied en dat bebouwing op andere 

plaatsen niet wenselijker is met behoud van het natuurgebied. Peter van Asselt antwoordde dat onderbouwing zal volgen of bebouwing van Lange Weeren haalbaar en verantwoord is, zonder effect op de omgeving en andere belangen als natuur. In ons bezwaarschrift wordt duidelijk dat dit onmogelijk is.

 

           Peter van Asselt vervolgde verder dat een ruimtelijke onderbouwing zal worden toegevoegd aan het bestemmingsplan. Bij het ontwikkelingsplan, dat ook zal aansluiten bij de woonvisie van gemeente Edam-Volendam, zal een voorschot worden genomen op de ideeën van Scholtens betreffende de effecten van bebouwing op de natuur. Het participatieverslag van de digitale informatiebijeenkomsten en van het ontwikkelingsplan worden uiteindelijk gepresenteerd aan de gemeenteraad, die hierover zal beslissen. Deze informatiebijeenkomsten blijken een campagne voor de bouwplannen van Scholtens zonder onderbouwing, waarbij het niet mogelijk is om als omwonende aan het woord te komen.

 

 

Bezwaarschrift

Op 10 december heeft Stichting Natuurgebied Lange Weeren een bezwaarschrift ingediend tegen de bouwplannen van de Lange Weeren van projectontwikkelaar Scholtens Projecten II BV met een kopie aan Gedeputeerde Staten (GS) van Provincie Noord-Holland.

 

Bijzonder Provinciaal Landschap

22 oktober 2020 hebben Provinciale Staten de nieuwe omgevingsverordening vastgesteld. Vereenvoudiging van de provinciale regelgeving in één provinciale omgevingsverordening (POV) betekent niet dat de bescherming van natuur en landschap wordt verzwakt. Lange Weeren behoort tot het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Tot op heden is dit niet gewijzigd. In artikel 6.46 van de POV staat beschreven dat de kernkwaliteiten in BPL’s beschermd dienen te worden. In lijn met de provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zijn de kernkwaliteiten beschreven aan de hand van drie provinciale kernwaarden:

1. Landschappelijke karakteristiek: de landschapstypen en de belangrijkste kenmerken van deze landschappen.

2. Openheid en ruimtebeleving: de beleving van de ruimte, de horizon en de oriëntatiepunten.

3. Ruimtelijke dragers: de driedimensionale structuren en lijnen die in het (vlakke) landschap het beeld bepalen en begrenzen.

 

 

Kernkwaliteiten Lange Weeren

De karakteristieke aardkundige en landschappelijke kernkwaliteiten van Lange Weeren betreffen natuurlijke veenwaterlopen en onregelmatige strookverkaveling van de veenweidepolder. Een andere kernkwaliteit betreft openheid en ruimtebeleving met open ruimte en vergezichten, een habitat voor weidevogels en een groene randzone met stedelijke voorzieningen. Als ruimtelijke drager behoren de korte bebouwingslinten en stolpenstructuren ook tot de kernkwaliteiten van dit BPL. Bij bebouwing van Lange Weeren zullen deze kernkwaliteiten worden aangetast en derhalve wordt niet voldaan aan de POV.

 

Nieuwe stedelijke ontwikkeling kan alleen worden gerealiseerd mits sprake is van een groot openbaar belang en geen reële alternatieven bestaan. In het BPL Lange Weeren is deze nieuwe stedelijke ontwikkeling met woningbouw echter niet wenselijk, omdat het openbare belang juist wordt gediend door het behoud van het natuurgebied.

           

Habitat weidevogels en hazen

De habitat voor weidevogels (in het bijzonder de scholekster) wordt ernstig aangetast wanneer Lange Weeren bebouwd wordt. Het voorkomen van de teloorgang van de biodiversiteit in Lange Weeren dient het openbaar belang. We dienen zuinig te zijn op het laatste stukje natuur in Volendam. Als natuurliefhebbers verwijzen wij u naar onze website www.lange-weeren.nl. De weidevogels die in Lange Weeren leven (o.a. scholeksters, lepelaars, regenwulpen, kieviten, meerkoeten, zilverreigers, grutto’s en tureluren) en hazen worden reeds bedreigd en dienen dus juist beschermd te worden. In het plan van Scholtens wordt gepretendeerd dat natuurlijke oevers biodiversiteit stimuleren, terwijl de huidige veenweidepolder wordt bebouwd en de natuur wordt vernietigd. In de presentatie van het plan worden versterking van natuur- en recreatiewaarden niet onderbouwd.

 

Natuurlijke veenwaterlopen en waterberging     

Het dempen en wijzigen van sloten en andere waterlopen vormen een aantasting van de kernkwaliteit natuurlijke veenwaterlopen. Verder is de veenbodem van Lange Weeren van groot belang als natuurlijk waterbergingsgebied. Door de huidige klimaatveranderingen is absorptie van regenwater door de veenbodem nog belangrijker geworden. Wanneer dit natuurgebied bebouwd zou worden, zouden de bestaande gemalen tekortschieten. Er zou een risico ontstaan op overstromingen door onvoldoende drainage. Op deze kleine oppervlakte is onvoldoende ruimte voor centrale waterberging met ruime sloten. Dit plan is niet klimaatbestendig, hoewel dit wordt benadrukt in de presentatie van het plan. Verder wordt aangegeven dat de duurzame stedenbouw energieneutraal zal zijn, hetgeen niet onderbouwd wordt.

           

Toename uitstootgassen en geluidsoverlast

Voor bouw- en ontsluitingsverkeer zal een derde ontsluitingsweg worden aangelegd. Het openbaar belang wordt ook gediend door het voorkomen van toename van belasting door schadelijke stoffen, als fijnstof, stikstof en koolstofdioxide. Bebouwing van Lange Weeren zou een forse verandering van de infrastructuur betekenen met de derde ontsluitingsweg en toename van verkeer. De uitstootgassen fijnstof, stikstof en koolstofdioxide zijn momenteel reeds in hoge concentraties aanwezig in de lucht en zijn schadelijk voor de gezondheid. De toename van verkeer zal ook geluidsoverlast veroorzaken.

            

Reële alternatieven

Verder bestaan verschillende reële alternatieven. Door de vergrijzing (10.424 inwoners hebben een leeftijd tussen 45 en 65 jaar en 7.665 inwoners zijn ouder dan 65 jaar) zullen woningen leeg komen te staan in verschillende wijken in Volendam, zoals de oude kom, het Munnickenveld en ‘t Zand. Woningbouw dient in de kleine kernen gerealiseerd te worden ten behoeve van de vitaliteit. Dit betekent kleinschalige bebouwing en lintbebouwing in de kleinere kernen. Tevens zullen de inbreilocaties benut moeten worden. 

Klimaateisen én 10.000 euro extra per woning  

In lid 9 van artikel 6.46 van de POV staat dat, in afwijking van het bouwverbod, woningbouw volgens de afspraken in Pilot Waterland wél kunnen. In het bestuursakkoord Pilot Waterland van 2012 staat vermeld dat in de Rijksbufferzone Amsterdam-Purmerend onder voorwaarden 875 woningen buiten bestaand bebouwd gebied gebouwd kunnen worden, die ieder € 10.000 genereren om te investeren in groen en recreatie. Hierbij gaat het om 740 woningen op de locatie de Lange Weeren. Bij de POV zijn de afspraken van het bestuursakkoord Pilot Waterland behouden dat per woning € 10.000 (in totaal 7,4 miljoen) geïnvesteerd moet worden als natuurcompensatie. Nieuwe woningen zouden flink duurder worden, vanwege de klimaateisen met daar bovenop 10.000 euro extra per woning voor ontwikkeling van natuurgebieden elders of in een groene wijk.

           

Geen open landschap

Bovendien is het niet mogelijk om in dit gebied een groene, vooruitstrevende wijk met hoogwaardige, duurzame woningen te creëren, waarin bewoners met plezier wonen. De oppervlakte is te klein voor het realiseren van een landschappelijk raamwerk met openheid, ruimtebeleving en centrale waterberging met ruime sloten.

           Verder behelst het plan van Scholtens met een slagenlandschap hogere bebouwing met meerlaagse appartementen (4 a 5 lagen hoog en op enkele plekken 6 lagen hoog) aan de westzijde. Hoogbouw is in strijd met de kernwaarde, nl. de driedimensionale structuren en lijnen die in het vlakke landschap het beeld bepalen en begrenzen.

           

Bouwplannen op drijfzand

Kortom, in de planvorming voor duurzame stedenbouw in Lange Weeren ontbreekt adequate onderbouwing voor aspecten als klimaatbestendig, natuur inclusief, levendige openbare ruimte, sociaal samenhangend, energieneutraal, gedeelde mobiliteit en circulariteit, zoals gepresenteerd door Scholtens. Bovengenoemde bezwaren versterken ons in onze overtuiging dat we tegen iedere vorm van bebouwing zijn van Lange Weeren om het natuurgebied te behouden in het belang van de biodiversiteit en het klimaat.

           

Steun ons in onze strijd voor het laatste stukje natuur

Wij doen een dringend beroep op u om onze stichting te steunen. Indien u het behoud van het laatste stukje groen een warm hart toedraagt, kunt u uw steun middels een handtekening kenbaar maken door het invullen van uw gegevens hieronder:

 

Voorletters_____________________ Naam______________________________________

 

Adres (straat, huisnummer)____________________________________________________

 

Postcode______________________ Woonplaats__________________________________

 

Emailadres_________________________________________________________________

 

Telefoonnummer________________ Handtekening________________________________  

 

 

U kunt de strook inleveren op ons postbusadres: Karveel 8, 1132 GT Volendam

 

U kunt de strook ook invullen en scannen of fotograferen en e-mailen naar:

natuurgebied@lange-weeren.nl

 

Stichting Natuurgebied Lange Weeren

Vestigingsadres: Schoener 4

1132 GK Volendam

Email: natuurgebied@lange-weeren.nl

Website: www.lange-weeren.nl

KVK no.81123310

.

Inmiddels zijn er kosten gemaakt voor het drukken van flyers, de opzet en het beheer van de website www.lange-weeren.nl, oprichtingskosten van de stichting bij de notaris en de Kamer van Koophandel. Toekomstige kosten betreffen bijv. kosten voor juridische bijstand.

U kunt ons natuurlijk ook financieel steunen, in onze strijd voor behoud van dit laatste stukje Natuur in Edam-Volendam.

Onze stichting heeft een bankrekening, waar U vrijwillig een bedrag op kunt storten:

.

NL95 RABO 0363 7880 18

tnv. Stichting Natuurgebied Lange Weeren


Hiervoor Onze Dank!Terug naar overzicht